จำนวนภาพทั้งหมด(แถว):0ภาพ
หัวข้อภาพ:หมออนามัยมีจริงหรือในสังคมใน กธ
รายละเอียด :
วิชาชีพสาธารณสุขกับการยอมรับจากวิชาชีพอื่นและคณะกรรมการตามกฎหมายต่างๆ วิชาชีพสาธารณสุขชุมชนถือเป็นวิชาชีพน้องใหม่ที่ไม่ได้มาจากกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ “โรคศิลปะ” และเพิ่งมีกฎหมายรองรับในปี 2556 ทั้งที่โดยข้อเท็จจริงแล้วมีพัฒนาการมาตั้งแต่ปี 2456 หรือกว่าร้อยปีมาแล้ว งานหลักแท้ๆคือการส่งเสริมให้บุคคล ชุมชน ดูแลสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค และ ส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการดำรงชีวิตตามปกติและมีความปลอดภัยในการทำงาน ตัวชี้วัดความสำเร็จคือ การลดความเจ็บป่วยด้วยโรคพฤติกรรมไม่เหมาะสมของชุมชนลง แต่ด้วยการกระจายบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพลงไปในชุมชนได้ไม่ทั่วถึง ด้วยความจำเป็นนักสาธารณสุขจึงถูกพัฒนาให้มีความสามารถในการช่วยเหลือแพทย์ในการบำบัดเบื้องต้น และดูแล “ผู้ป่วย” เพื่อการส่งต่อ หรือ ดูแลกันในชุมชน แต่ด้วยเหตุที่ไม่มีกฎหมายรองรับงานบำบัดเบื้องต้นดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุขจึงออกระเบียบให้บุคลากรในสังกัดเหล่านี้ บำบัดเบื้องต้นได้โดยไม่ผิดกฎหมายถือว่าอยู่ในกำกับของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และหรือผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ความยาวนานของงาน “ฝาก”เหล่านี้ได้กลายมาเป็นงาน “ประจำ”ที่ยังจำเป็น จนแม้แต่เมื่อมีกฏหมายมารองรับความเป็นวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนก็ยังกำหนดให้ “การบำบัดโรคเบื้องต้น” เป็นบทบาทหน้าที่ด้วย จากงาน “ฝาก” เลยกลายเป็นงาน “ฝากประจำ”ประเด็นคือสังคมต้องการให้ผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนทำงานนี้ตลอดไปหรือไม่ และวัฒนธรรมการให้ถือว่าการทำงานในส่วนนี้อยู่ใต้การกำกับของวิชาชีพอื่นจะสิ้นสุดลงอย่างเหมาะสมอย่างไร? นี่คือประเด็นท้าทายที่หนึ่ง ประเด็นท้าทายที่สองคือ การมีคณะกรรมการระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริม การส่งเสริม การสนับสนุน การคุ้มครองสุขภาพ เช่น การควบคุมการบริโภคยาสูบ สุรา อาหาร ความปลอดภัยในการทำงาน อนามัยสิ่งแวดล้อม และอื่นๆได้ยอมรับให้มีตัวแทนจากวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนเข้าไปมีบทบาทร่วมเป็นกรรมการหรือไม่เพียงใด บ่อยครั้งที่มีการเปิดโอกาสให้ ตัวแทนจากกลุ่มวิชาชีพด้านสุขภาพเลือกตัวแทนจากกลุ่มกันเอง ตัวแทนจากวิชาชีพนี้มักถูกเลือกน้อยมากแทบจะไม่มีที่นั่งเลย ประเด็นท้าทายคืออย่าละทิ้งโอกาส ถ้าหากมีการเปิดให้เข้าไปเป็นกรรมการในระดับต่างๆตั้งแต่ระดับพื้นที่(อันไหนอยากได้คนทำงานหนักมักจะได้) จนถึงระดับชาติต้องเข้าร่วมกระบวนการทุกครั้ง และถ้าได้โอกาสแล้วต้องแสดงศักยภาพให้ได้รับการยอมรับ ประเด็นนี้สำคัญมากถ้าแสดงไม่เหมาะสมติดลบถึงกลุ่ม ประเด็นท้าทายมากที่สุดขณะนี้คือสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิต และ สภาวิชาชีพฯปรับตัวด้านเนื้อหา กระบวนการ และ การประกันคุณภาพได้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงหรือยัง เรามาช่วยกันทุกฝ่ายให้ได้รับการยอมรับ work together as a team กันเถอะครับก่อนที่จะปรับตัวไม่ทันจนหายจากวงการนี้ไป cr. อ.สุรชาติ ณ หนองคาย https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10215174600737280&id=1200579598
ผู้ POST :สมาคมหมออนามัยอุดรธานี   เมื่อ: 20/01/2561:16:28:34
สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
E-mail.: udonanamai@gmail.com, sirichaikab@hotmail.com,thoorapan@gmail.com
โทร. ๐๘๙-๘๖๑๗๑๙๙
webmaster:udonlove1@hotmail.com