จำนวนภาพทั้งหมด(แถว):1ภาพ
หัวข้อภาพ:หมออนามัย
รายละเอียด :
สิ่งที่พูดคุยกันในกลุ่มมันมิใช่การคิดเล็กคิดน้อย แต่มันเป็นการสะท้อนความจริงว่าพวกเราได้พานพบ อะไรมาบ้างในชีวิตการทำงาน ครับ แสนสาหัส พวกเราทำงานกันมา. ไม่เคยย่อท้อ. แต่ความก้าวหน้าของพวกเราไม่มี ขาดขวัญกำลังใจในการทำงาน ถ้าเราไม่ไป สสปช. แล้วเมื่อไรเราจะมีบ้านเป็นของตนเอง. เราต้องสร้างและกำหนดขึ้นมากันเอง. อย่าให้พวกพ่อค้าคนกลางมาเอาเปรียบเราอย่างนี้ ถึงเวลาแล้วครับพี่น้อง สุขภาพดีถ้วนหน้าประชาไทย หมอใกล้บ้านใกล้ใจของใครเล่า หมอครอบครัวพะนะ!!มาก็อปเอา ของเราไปเป็นผลงานแต่ไม่เนียน!! ใช่ครับสุดท้ายพวกเราทำทั้งนั้น แต่ผลงานเขาเอาไป ให้เครดิตกันหน่อยเถอะค้าบ อย่าสวมรอยเอาแต่หน้าหลาย หมออนามัยไม่ได้มีศักยภาพแค่ให้ท่านมาสั่งการให้คีย์โปรแกรมปัญญาอ่อนแบบนี้หรอกครับ แค่เราทำอย่างอื่นไม่ได้ เพราะสร้างตัวชี้วัดหลายอย่างที้ไร้สาระ และหลอกตัวเองเกี่ยวกับสุขภาพชาวบ้านมากเกินไป...ทั้งที่จริง เบื้องหลังมันคือ ผลประโยชน์และธุรกิจการค้าอันมีสุขภาพของประชาชนเป็นตัวประกันนั่นเอง...เชื่อเถอะครับว่า คนไทย ไม่โง่ให้ท่านหลอกได้ตลอดหรอกครับ คอยดูเถอะ!! การผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดเชิงปริมาณจะส่งผลถึงระดับ กระทรวง แต่การผ่านเกณฑ์เชิงคุณภาพ ก็จะมีแต่พวกเรา นี่แหละครับ ที่ต้องช่วยกันผลักดัน Cr.Bat,ดุสิต,พีระ 21.1.2561 วันนี้ มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมากมายกับ สสปช ถึงแม้บางครั้งจะไม่ได้สื่อสาร ให้ทราบ แต่การเดินเข้าสู่บ้าน สสปช ของเรา ยังคงดำเนินการต่อเนื่อง กับ ทางเลือก และ ทาง.รอด กับ เครือข่าย ทีเข้ามามีส่วน ร่ามในการ สร้าง นำ ซ่อม คงบอกไม่ได้. ว่าอย่างไร แต่สิ่งดีๆ เกิดขึ้นใน สสปช แน่นอน เวที ทีจะเกิด เร็วๆนี้ ในจังหวัดเดียวกัน แต่คนละวัน ทีไม่จัดรวมกัน เพราะ ห้องน่าจะจุ คนไม่พอ เลยแยก กันจัด เวที แรกที อำเภอ. วังสามหมอ อุดร วันเสาร์ที 27 นี้ ส่วน อำเภอ. เมือง จังหวัด อุดร เช่นกัน จัดวันที 28.คอยดูความยิ่งใหญ่ของ ภาค ปชช นะคะ ว่าจัดได้ยิ่งใหญ่ขนาดไหน วันที่ 27 มค 2561 เวลา 08.00-12.00 น. ภาคประชาชน อำเภอวังสามหมอ (ชมรมอสม.) ขอเชิญชวนท่าน พบเวทีสปสช.ภาคประชาชน ทางเลือก ทางรอด ของระบบสุขภาพไทย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี "กลุ่มพลังไทยดี" ประชุมครั้งที่ 8/2561 วันที่ 21 ม.ค.61 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ผู้เข้าร่วมประชุม 1.นายสาธุ อนุโมทามิ เลขาธิการ คพ.รส./ผู้นำกลุ่มพลังไทยดี 2.นายสุชิน จันทร์ปาน สหพันธ์ปลัดอำเภอฯ/คพ.รส. 3.นายภรภัทร ใจบุญตระกูล สหพันธ์ปลัดอำเภอฯ /คพ.รส. 4.นายพงษ์ศักดิ์ อวัยวานนท์ ชมรมแพทย์แผนไทยฯ 5.นายสุรวุฒิ สัมพันธ์ ชมรมแพทย์แผนไทยฯ 6.นายกฤตนัน พันธุ์อุดม ชมรมแพทย์แผนไทยฯ 7.น.ส.เบญจพร ชัยเนตรวานิช ชมรมแพทย์แผนไทยฯ 8.นายกรณ์ มีดี เลขาธิการสมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทย 9.พ.ต.ต.สมศักดิ์ ภิริยารมย์ สมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทย 10.นายอนันต์ รังษี เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านแห่งประเทศไทย 11.นายสุวโรจน์ ชวนันท์ธนะโภคิน เครือข่ายพสกนิกรไทย รวมใจสามัคคี (คพ.รส.) 12.นายพนม สำเฮี้ยง องค์กรแรงงานแห่งประเทศไทย 13.นางวันเพ็ญ อิ่มตี องค์กรแรงงานแห่งประเทศไทย 14.นายพงษ์อัมพร บรรณาศักดิ์ องค์กรแรงงานแห่งประเทศไทย 15.นายธนัย พ้นภัย ชมรม อสม.แห่งประเทศไทย 16.นายเหรียญ บุญสำลี ชมรม อสม.แห่งประเทศไทย 17.นายวัลลภ เชยพร สถาบันประชาธิปไตยศึกษาและวิจัยเพื่อการพัฒนา 18.นายไกรทอง กล้าแข็ง ชมรมครู กทม.ออนไลน์ 19.นายชาญยุทธ ตรีศัพท์ สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย 20.นายพงศทร บัวแย้ม ชมรม ผอ.รพ.สต.ปราจีนบุรี 21.นายเนรมิต จันทร์ทอง ชมรม ผอ.รพ.สต.ยโสธร 22.นายประดิษฐ์ ขัติยเนตร ชมรมนักวิชาการสาธารณสุข (ประเทศไทย) 23.นายสมศักดิ์ จึงตระกูล ชมรม ผอ.รพ.สต.(ประเทศไทย) 24.นายไพฑูรย์ บุญอารักษ์ ประธานชมรม อสม.ประเทศไทย 25.นายพีระพงศ์ สามกอง กลุ่มท้องที่ 26.นายวรเชษฐ์ ชัยมูล องค์กรแรงงานประเทศไทย 27.นายมานะ สุดสงวน สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 28.กำนันยงยศ แก้วเขียว นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย ผนึกพลังสร้างการเมืองภาคประชาชนเพื่อยกระดับสู่การสร้างนโยบายแห่งชาติของประชาชน ดร.สาธุ อนุโมทามิ เลขาธิการ คพ.รส.
ผู้ POST :สมาคมหมออนามัยอุดรธานี   เมื่อ: 13/03/2561:16:28:34

รายละเอียดภาพ:« เมื่อ:22/01/2561 | 18:21:47 น. »
POST:: หัวข้อภาพ:ชื่อภาพ:8100.jpg

สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
E-mail.: udonanamai@gmail.com, sirichaikab@hotmail.com,thoorapan@gmail.com
โทร. ๐๘๙-๘๖๑๗๑๙๙
webmaster:udonlove1@hotmail.com