จำนวนภาพทั้งหมด(แถว):0ภาพ
หัวข้อภาพ:หมออนามัยมนแผนชาติ
รายละเอียด :
#หมออนามัยและนักสาธารณสุขจะมีตัวตนในแผนชาติและแผนต่างๆแล้ว ณ ตอนนี้ งานพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายการวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพประเทศไทยในระยะ 20 ปี(พศ.2560-2579) เริ่มมีการกล่าวถึงนักวิชาการสาธารณสุข และบทบาทของวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนมากขึ้นแล้ว(slideที่4-5) จากเดิมที่เราเคยตัดพ้อว่าหมออนามัย นักสาธารณสุขไม่เคยถูกระบุในแผนด้านสุขภาพแห่งชาติฯ 20 ปี. มาบัดนี้คงจะต้องหันกลับมาติดตามแผนนี้อย่างใกล้ชิดตาม time frame (slide ที่ 6) ซึ่งระบุว่าจะเริ่มทำการศึกษาวิจัยและพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติฯ 20 ปี ให้แล้วเสร็จภายใน กพ 62นี้ครับ ในslide มีการนำข้อจำกัดของการแผนกำลังคนในอดีตมาปรับปรุงแก้ไขมากขึ้น. ซึ่งจะขอกล่าวในส่วนของกำลังคนด้านสุขภาพของวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ที่ได้นำเสนอเป็นข้อมูลนำเข้าในการวางแผนกำลังคน ดังนี้ - การเปลี่ยนแปลงอย่างมีพลวัตรหลังจากพรบ.วิชาชีพ กำเนิดขึ้นในปี 2556 และมีสภาวิชาชีพชุดแรกในปี 2560. และคาดว่าจะสอบใบประกอบวิชาชีพในปี 2561 หลังอนุบัญญัติถูกสภานายกพิเศษ(รมต.สธ) ลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษา. ซึ่งจะส่งผลต่อการวางแผนกำลังคนฯที่ดีขึ้นของวิชาชีพนี้ต่อไป -การนำข้อมูลนำเข้าเกี่ยวกับหมออนามัยและนักสาธารณสุขที่ถูกต้องมาใช้ในการวางแผนกำลังคน. ซึ่งเป็นหน้าที่ของสภาการสาธารณสุขชุมชนในการทำตามวัตถุประสงค์ของพรบ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 2556. มาตรา 6(5) ว่าด้วยการให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน และมาตรา 6(8) ว่าด้วยเป็นตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนในประเทศไทย -การนำข้อมูลและการมีส่วนร่วมจากระบบบริการในพื้นที่อย่างแท้จริง มาใช้ในการวางแผนแบบบูรณาการร่วม และหาข้อตกลงร่วมกันในประเด็นที่ขัดแย้ง -การนำมุมมองและปัจจัยนำเข้าใหม่ๆมามองระบบบริการสุขภาพที่ครอบคลุมทุกระดับบริการและทุกหน่วยงาน ทั้งในกระทรวงและนอกกระทรวงมาใช้ในการวางแผนกำลังคนมากขึ้น. -สภาการสาธารณสุขชุมชนได้เสนอมุมองในการวางแผนกำลังคนว่าไม่ควรมอง แค่กระทรวงสาธารณสุข. เพราะในส่วนของวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน. เมื่อผลิตแล้ว. ยังมีท้องถิ่น. หน่วยงานภาครัฐในกระทรวงอื่นๆ มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ สถานประกอบการ และภาคเอกชนที่สามารถรองรับผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุขได้ในอนาคตอีกด้วย -นอกจากนี้. ข้อมูลที่ได้รับในการวางแผนกำลังคนของกระทรวงสาธารณสุข. ควรมองถึงบทบาท ภาระงานและมาตรฐานทางวิชาชีพ ที่ครอบคลุมถึงรพ.สต.เกือบหมื่นแห่งอย่างแท้จริง ไม่ใช่มองแค่นวก/จพ.ในระดับรพ. แล้วเหมารวมว่าบทบาทนักวิชาการ/เจ้าพนักงานสาธารณสุข ว่าเป็นแค่ back office. -ต่อไปผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ต้องพัฒนาตนเอง และพัฒนาคุณมาตรฐานวิชาชีพ. ให้เป็นที่ต้องการของตลาดทุกระดับหน่วยบริการ และทุกหน่วยงานทั้งในกระทรวงและนอกกระทรวง -ในอนาคตสภาการสาธารณสุขชุมชน จะเข้ามามีส่วนร่วมในการควบคุมดูแล,กำกับติดตามและให้ข้อมูลการวางแผนกำลังคนของวิชาชีพนี้ อันจะส่งผลต่อ ☆อัตราการผลิตที่เหมาะสม ไม่ล้นตลาด เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในกระทรวงสธ. นอกกระทรวงสธ. ☆ มีบุคลากรวิชาชีพนี้ครบในโครงสร้างอัตรากำลังใหม่ของกระทรวง. ☆ส่งผลต่อการจ้าง การบรรจุ ค่าตอบแทน สิทธิ ความก้าวหน้า ฯลฯ อีกด้วย ขอบพระคุณคณะทำงานกำลังคนของกระทรวง ที่ให้โอกาสสภาการสาธารณสุขชุมชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องของวิชาชีพฯนี้ แก่ผู้เกี่ยวข้อง.เพื่อนำไปบรรจุในแผนด้านสุขภาพแห่งชาติฯ 20 ปี และแผนอื่นๆต่อไป สภาการสาธารณสุขชุมชน ยังคงมุ่งมั่นที่จะ "พลิกโฉมนักสาธารณสุขสู่วิชาชีพ เดินกน้าสภาการสาธารณสุขชุมชนเพื่อประชาชน" ต่อไป ริซกี สาร๊ะ กรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ๑ ในตัวแทนสภาการสาธารณสุขชุมชนในการประชุมเรื่องกำลังคน ฯลฯ ๐๗.๐๔.๖๑ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1801258223296192&id=100002360949891
ผู้ POST :สมาคมหมออนามัยอุดรธานี   เมื่อ: 08/04/2561:16:28:34
สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
E-mail.: udonanamai@gmail.com, sirichaikab@hotmail.com,thoorapan@gmail.com
โทร. ๐๘๙-๘๖๑๗๑๙๙
webmaster:udonlove1@hotmail.com