ดาวน์โหลดเอกสาร
เลขที่ข่าว
วันที่
เวลา
หัวเรื่อง
ไฟล์
หน่วยงาน
71 03/11/2560 17:56:31 หนังสือขอนุญาตประชุมกรรมการสมาคมหมออนามัย ที่ รพ.สต.นากว้างวันศุกร์ ที่ 3 พย. 2560 เวลา08.30น. 71.jpg สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
70 13/12/2558 12:17:39 ตารางการอบรม14-15 ธค.58 70.jpg สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
69 04/12/2558 23:24:37 หนังสือประชุมวิชาการผู้บริหารสาธารณสุข 14-15 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมรอยัล แม่โขงหนองคาย จ. หนองคาย 69.pdf สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
67 17/11/2558 10:09:24 สภาการสาธารณสุข 67.docx สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
66 17/04/2557 12:04:44 ใบสำคัญรับเงิน 66.doc สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
64 09/04/2557 11:13:24 5.2DHS-Summary 57.28 รพ.สต.ติดตามผลสรุป 64.rar สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
63 09/04/2557 11:02:12 ร่างจัดสรร QOF 63.rar สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
62 09/04/2557 10:57:36 2.3.2มาตรการสงกรานต์57(เสนอ กวป) 62.rar สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
61 09/04/2557 10:42:20 วาระประชุมสมาคม หมอนามัย 8 เม.ย. 57 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ สสจ.อุดรธานี‏ 61.rar สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
48 14/03/2556 18:16:04 ระเบียบวาระประชุมคณะกรรมการสมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 3/56 14 มีนาคม 56 48.doc สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
47 16/02/2556 15:58:26 ในทันข่าว..พรบ.วิชาชีพการสาธารณสุข (ชุมชน) (ฉบับวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556) 47.pdf สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
46 12/02/2556 16:27:55 ทันข่าว พรบ.3 ฉบับ(ฉบับเดือนกุมภาพันธ์วันที่ 4 ,5และ 7 46.rar สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
44 24/12/2555 23:23:45 ข้อบังคับสมาคมหมออนามัย ฉบับที่ 1 ปี 2554 44.pdf สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
43 24/12/2555 23:23:27 แผนยุทธศาสตร์lสมาคมหมออนามัย ปี 2554-2556 43.pdf สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
42 24/12/2555 23:22:46 ระเบียบสมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี(สวัสดิการ) 42.pdf สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
41 19/12/2555 22:06:43 ใบสมัครสมาชิกสมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี 41.pdf สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
40 19/12/2555 22:06:43 ที่พักโรงแรมในจังหวัดอุดรธานี 40.doc สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
37 05/12/2555 00:13:45 โครงการประชุมวิชาการ 13-15 ม.ค. 2556 ณ จ.อุดรธานี/ที่พัก‏/กำหนดการ/หนังสือส่ง 37.rar สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
36 02/12/2555 11:52:56 เรื่องแจ้งสมาคมประชุมร่วม สสอ. 30 พ.ย. 55 36.pdf สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
35 02/12/2555 11:44:42 UCเสนอกวป_30พย55 Powerpoint 35.ppt สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
34 02/12/2555 11:44:22 จัดสรร56_44-41-15 34.pdf สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
33 02/12/2555 11:31:26 วาระประชุมคณะกรรมการสมาคมหมออนามัยอุดรธานี 2 ธ.ค.55‏ 33.pdf สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
31 03/10/2555 22:44:46 ประชาชนจะได้อะไรจากการมีกฎหมายวิชาชีพการสาธารณสุข 31.pdf สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
30 03/10/2555 22:44:25 แบบสมัครประชุมโครงการประชุมเสวนา 19-20 กย 2555 30.pdf สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
29 03/10/2555 22:44:06 บันทึกวิเคราะห์สรุป พรบ.วิชาชีพ สธ.edit 10 มีค.53 29.pdf สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
28 03/10/2555 22:43:52 บทสรุปเสนอผู้บริหาร[การประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน] 28.pdf สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
27 03/10/2555 22:43:35 บทความการจัดตั้งสภาวิชาชีพต่างประเทศ Paisan Limstit 27.pdf สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
26 03/10/2555 22:43:03 เชิญสมาชิกสมาคมประชุม 26.pdf สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
25 03/10/2555 22:42:07 โครงการประชุมเสวนาเวที19-20กย2555 จ_บล 25.pdf สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
24 03/10/2555 22:41:46 คำสั่งแต่งตั้งตำแหน่งในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราช 24.pdf สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี


หน้า 1|2
สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
E-mail.: udonanamai@gmail.com, sirichaikab@hotmail.com,thoorapan@gmail.com
โทร. ๐๘๙-๘๖๑๗๑๙๙
webmaster:udonlove1@hotmail.com