คำขวัญ

รวมกลุ่ม รวมพลัง
สร้างสรรค์ เพื่อชาวประชา
สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุดรธานี
E-mail.: udonanamai@gmail.com, sirichaikab@hotmail.com,thoorapan@gmail.com
โทร. ๐๘๑-๗๑๗๙๐๙๖
webmaster:udonlove1@hotmail.com